Ainaro 24 de Outubro 2023,

Depois de atividade Training of Trainers (T.O.T) mak halo iha loron 19 ate 20 de Outubro 2023 iha Salaun boot Municipio de Ainaro husi Ekipa MAE Nasional hamutuk ho Formador Husi UNDP.Durante formasaun loron rua Ekipa Ponto Fokal Municipio Ainaro no mos IT Officer UNDP informa ba partisipantes T.O.T nian katak iha Diresaun no Sektorais sira ne’ebe mak seidauk submete dadus hodi responde ba template ka formatu mak distribui ona ba Sektorais no Diresaun Refere.

Responde ba dadus ne’ebe mak seidauk kompleta husi Diresaun Asaun Social Municipio Ainaro, Sr. Evangelino Magalhaes, hanesan ofisial ba Diresaun Refere, komesa ona halo input ba template mak sei priense husi Diresaun Asaun Social. Sr. Evangelino mos hatutan katak karik laiha asuntu servisu seluk iha diresaun refere mak nia bele kompleta template iha semana ida ne’e nia laran.

Intervista halo husi : Ekipa Ponto Fokal Portal Municipal Ainaro.

Fotografia : Plinio da Costa.

© 2024 Administração Município de Ainaro