DIRESAUN PDIM APREJENTA DEZENHO TURISMU KEI-LELO NO BOLMETA BA AUTORIDADE MUNICIPIO AINARO

3 July 2024

PDIM Aprejenta Dezenho Turismu kei-lelo no Bolmeta ba Autoridade Munisipiu Ainaro nune’e Fatin ne’e sei dezenvolve sai fatin Turismu Komunitariu.

objetivu husi enkontru ida ne’e maka : Aprejentasaun Relatorio Servisu, Programa, Sub-programa Atividades , no mos Ejekusaun Orsamento kada diresaun iha Municipio Ainaro


© 2024 Administrasaun Munisípiu Ainaro