Tender Fornesimentu Materias Eskritoriu, Kaixaun ba Komunidade no mos Kareta Raut Foer

February 10, 2023


Administasaun Municipio de Ainaro Liu husi Departamento de Aprovizionamento Anunsia Tender ba Fornesimetu sira hanesan tuir mai ne’e :

  1. Fornesimentu Material Eskritoriu,
  2. Fornisimentu Kaixaun ba Komunidade, no
  3. Fornesimentu Karreta Ra’ut Foer.

Atu hetan informasaun detalhu liu, ita bele click iha link tuir mai ho iha Anunsiu Bidding Foun (Iha Kor Mean), hodi bele hetan informasaun detalhus liu kona-ba tender hirak ne’e iha parte kra’ik:

Anunsiu Bidding Foun


Anexu dokumentus laiha

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Administrasaun Munisípiu Ainaro