Diretor CSSIM Munisipiu Ainaro Sr. Armando Amado da Costa haktuir katak iha tempu badak sei entrega dadus konaba servisu sosial nian ba Pontu Fokal Portal Munisipal Munisipiu Ainaro hodi insere ba iha dadus katalog. Informasaun ne’e hato’o husi Diretor CSSIM wainhira hetan Vizita husi ekipa Pontu Fokal Portal Munisipal no UNDP  iha servisu fatin Maulore, Municipio Ainaro. Diretur informa mos katak Pontu Fokal Portal Municipal iha CSSIM nee iha dupla servisu nunee labele halo kolekta dadus hirak hirak ne’e, i  haktuir mos katak Formasaun konaba Portal Munisipal nian nebe lao durante loron rua iha Munisipiu Ainaro la marka prezensa husi Pontu Fokal CSSIM rasik tamba iha servisu seluk nebe halao hela iha loron refere tuir despacho husi Exelencia Ministra Ministrerio Soliedaridade Sosial Inclusiva atu kompleta dadus ba Bolsa da Mae Jerasaun Foun nian no momentu ne mos edifisiu CSSIM nia funsionario laiha hotu tanba lao ba prosesa dadus iha terenu no iha edifisiu so seguransa, no cleaner mak iha fatin.

Ekipa Portal Munisipal Ainaro.

Fotografia : Plinio da Costa.

© 2024 Administração Município de Ainaro