Re-Anunsiu konkursu Publiku

ANUNSIU KONKURSU PUBLIKU

Nú. Ref: N.o  KP/001/SMA-AM-AIN/VII/2023

Estadu Repúblika Demokrátika de Timor-Leste liu hosi Administrasaun Munisipiu Ainaro loke konkursu no konvida kompañia-sira ne’ebé iha

interese no elijibel atu bele kompete iha konkursu ne’e :

  1. Fornesimentu Veikulu ba Postu Administrativu Ha’at (4) Municipiu Ainaro; Kontaktu entidade adjudikante no servisu aprovizionamentu:

Servisu Munisipal Aprovizionamentu, Administrasaun Munisipiu Ainaro

Rua Venancio Ferraz, Ainaro Timor-Leste

Nu. Telefone: +670 77926507 / 78724611

Email: bonyleuidi@gmail.com

Atu hatene klaru liu kona-ba re-anunsiu ne, favor ida click iha Link “Anunsiu Re-Tender Veiculo Ainaro” ita bele hetan informasaun klaru liu husi file PDF iha okos:
-> Anunsiu Re-Tender Veiculo Ainaro

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ainaro