PDIM Aprejenta Dezenho Turismu kei-lelo no Bolmeta ba Autoridade Munisipiu Ainaro nune’e Fatin ne’e sei dezenvolve sai fatin Turismu Komunitariu.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ainaro