objetivu husi enkontru ida ne’e maka : Aprejentasaun Relatorio Servisu, Programa, Sub-programa Atividades , no mos Ejekusaun Orsamento kada diresaun iha Municipio Ainaro


© 2024 Administrasaun Munisípiu Ainaro