Vizaun

Povu Munisipiu Ainaro: Moris Diak, Saudavel, Edukadu, Seguru, no Independente ho Asesu ba Justisa no Asesu ba Bens de Servisus.

Missaun

  • ·         Dezemvolve Kapital Sosial Munisipiu de Ainaro
  • ·         Dezemvolve Ekonomia Municipio de Ainaro
  • ·         Dezemvolve Infrastructura iha Munisipio de Ainaro
  • ·         Haforsa Sistema Governo local no Kapasitasaun