SUA EXSELECIA PREZIDENTE DA REPUBLIKA JOSE RAMOS HORTA, AKOMPAINHA AUTORIDADE MUNISIPIU AINARO HO KOMUNIDADE VIZITA FATIN TURISMU KEI-LELO

18 June 2024

 

 

Diretor CSSIM Munisipiu Ainaro Sr. Armando Amado da Costa haktuir katak iha tempu badak sei entrega dadus konaba servisu sosial nian ba Pontu Fokal Portal Munisipal Munisipiu Ainaro hodi insere ba iha dadus katalog. Informasaun ne’e hato’o husi Diretor CSSIM wainhira hetan Vizita husi ekipa Pontu Fokal Portal Munisipal no UNDP  iha servisu fatin Maulore, Municipio Ainaro. Diretur informa mos katak Pontu Fokal Portal Municipal iha CSSIM nee iha dupla servisu nunee labele halo kolekta dadus hirak hirak ne’e, i  haktuir mos katak Formasaun konaba Portal Munisipal nian nebe lao durante loron rua iha Munisipiu Ainaro la marka prezensa husi Pontu Fokal CSSIM rasik tamba iha servisu seluk nebe halao hela iha loron refere tuir despacho husi Exelencia Ministra Ministrerio Soliedaridade Sosial Inclusiva atu kompleta dadus ba Bolsa da Mae Jerasaun Foun nian no momentu ne mos edifisiu CSSIM nia funsionario laiha hotu tanba lao ba prosesa dadus iha terenu no iha edifisiu so seguransa, no cleaner mak iha fatin.

Ekipa Portal Munisipal Ainaro.

Fotografia : Plinio da Costa.

Ainaro 24 de Outubro 2023,

Depois de atividade Training of Trainers (T.O.T) mak halo iha loron 19 ate 20 de Outubro 2023 iha Salaun boot Municipio de Ainaro husi Ekipa MAE Nasional hamutuk ho Formador Husi UNDP.Durante formasaun loron rua Ekipa Ponto Fokal Municipio Ainaro no mos IT Officer UNDP informa ba partisipantes T.O.T nian katak iha Diresaun no Sektorais sira ne’ebe mak seidauk submete dadus hodi responde ba template ka formatu mak distribui ona ba Sektorais no Diresaun Refere.

Responde ba dadus ne’ebe mak seidauk kompleta husi Diresaun Asaun Social Municipio Ainaro, Sr. Evangelino Magalhaes, hanesan ofisial ba Diresaun Refere, komesa ona halo input ba template mak sei priense husi Diresaun Asaun Social. Sr. Evangelino mos hatutan katak karik laiha asuntu servisu seluk iha diresaun refere mak nia bele kompleta template iha semana ida ne’e nia laran.

Intervista halo husi : Ekipa Ponto Fokal Portal Municipal Ainaro.

Fotografia : Plinio da Costa.

© 2024 Administration Municipality of Ainaro